MIAMi-DADE
URBAN
DEBATE
LEAGUE
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon

contact

contact us:

Cydney Edwards, Program Director

786.623.5737 (o)​

773.512.4227 (c)​

cydneyedwards@urbandebate.org

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon